Kính gửi:     - Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện.

 

Căn cứ Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

          Căn cứ hướng dẫn số 1734/HD-SNN ngày 03/09/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

          Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-SNN ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021,

          Trong năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản dự kiến sẽ hỗ trợ cho 64 hộ nông dân, cơ sở sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện quan tâm thông báo cho các hộ nông dân, cơ sở sản xuất đăng ký như sau:

  1. Đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ VietGAP,VietGAHP theo mẫu:

STT

Loại hình

Số hộ, cơ sở sản xuất đề nghị hỗ trợ

Diện tích/ Tổng đàn dự kiến hỗ trợ

1

Trồng trọt

 

 

2

Chăn nuôi

 

 

3

Nuôi trồng thủy sản

 

 

  1. Đối tượng, qui mô tối thiểu của cơ sở sản xuấtđược hỗ trợ (theo điều 1 và điều 2, Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng).
  2. Đối tượng ưu tiên hỗ trợ:

Ưu tiên hỗ trợ hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có quy mô sản xuất hàng hóa lớn:

- Rau, củ, quả có quy mô trên 1,0 ha/cơ sở;

- Lợn thịt có quy mô trên 100 con/cơ sở;

- Gia cầm có quy mô trên 3.000/cơ sở;

- Chè có quy mô trên 2,0 ha/cơ sở;

- Sơ chế chè có quy mô trên 200 tấn thành phẩm/cơ sở/năm.

  1. Thời hạn đăng ký hỗ trợ:

Đề nghị các hộ nông dân, cơ sở sản xuất có nhu cầu hỗ trợ, đăng ký về Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện lập danh sách gửi về Chi cục Quản Lý Chất Lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản (Địa chỉ: tầng 5, khu B, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Số 36, Trần Phú, TP. Đà Lạt; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; điện thoại: 02633 811 953) trước ngày 22/02/2021 để Chi cục tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để triển khai thực hiện./.