1. Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt;

- Dịch vụ bưu chính công ích.

 

2. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Lệ phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức về ATTP: 30.000 đồng/01lần/01 người;

4. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ công thương về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.