Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Địa điểm, cách thức thực hiện:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt;

- Dịch vụ bưu chính công ích;

- Một cửa điện tử (motcua.lamdong.gov.vn).

 

3. Lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 700.000đồng/cơ sở;

4. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2009 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực ơhaarm trong sản xuất nông sản;

- Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn "Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm";

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.