1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Cung ứng dịch vụ kỹ thuật: kiểm nghiệm; Tư vấn xây dựng hệ thống và đánh giá, chứng nhận hệ thống chất lượng; Đánh giá rủi ro; Điều tra và cung cấp thông tin để cơ quan có thẩm quyền xử lý sự cố về an toàn thực phẩm;

- Lập kế hoạch đào tạo kiến thức nghề nông thôn về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

- Huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo nghề nông thôn: Bồi dưỡng cán bộ kiểm nghiệm, nghiệp vụ quản lý, đào tạo nghề nông thôn cho cán bộ cấp huyện, xã và đào tạo nghiệp vụ kiểm nghiệm, kiểm tra đánh giá nội bộ cho  cán bộ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn;

 -  Thực hiện điều tra, thống kế tình hình thị trường, chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối tại địa phương; Thực hiện các nhiệm vụ lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản và muối;

- Thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và lấy mẫu giám sát chất lượng nông, lâm, thủy sản, muối trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác hàng tháng, quý, năm và đột xuất của Trạm và của Chi cục theo quy định;

- Tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, chứng nhận sản phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối;

- Phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện các đề án, đề tài, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP và chế biến thương mại nông sản của Chi cục; 

      2. Cơ cấu tổ chức

Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  1. Phạm Đình Hải                   Trưởng trạm                           0902626655        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                  2. Hà Hữu Dũng                       Phó Trưởng Trạm                     0976351139         

                  3. Nguyễn Thị Mỹ Duyên        Viên chức                                 0984105982        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.