1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tham mưu xử lý vi phạm thuộc thẩm quyển của Chi cục theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu giúp Chi cục trưởng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản và tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong đơn vị; tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Chi cục trưởng; tham gia xây dựng soạn thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác pháp chế hàng năm của Chi cục trình Chi cục trưởng và các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất đối với các lĩnh vực được phân công quản lý của Chi cục;

- Thanh tra, kiểm tra các chương trình, kế hoạch chuyên môn, việc thực hiện các quy định, trình tự thủ tục về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cảu các tổ chức, cá nhân có liên quan; việc tiếp nhận và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý;

- Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chuyên môn nghiệp vụ; về phòng chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình công tác thanh tra, kiểm tra công tác pháp chế theo quy định

2. Cơ cấu tổ chức

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

                      1. Dương Văn Quỳnh                          Trưởng phòng               0918266429              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      2. Lê Vũ Linh                                       Viên chức                        0888428658