1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu Chi cục đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối;

- Tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối;

- Tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối của Chi cục;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;

- Tổ chức thực hiện truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

- Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định; Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm;

- Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định;

- Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối;

+ Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm;

- Thực hiện quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định;

- Tham mưu tổ chức đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối;

- Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối theo phân công;

- Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định;

- Tham gia điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối hàng tháng, quý, năm và đột suất theo quy định;

- Đề xuất và quản lý, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương;

- Thực hiện các công việc khác do Chi cục trưởng phân công.

2. Cơ cấu tổ chức: 

Phòng Quản lý chất lượng và Chế biến thương mại nông sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              1. Võ Nguyễn Minh Tuyên        Trưởng phòng           0987942739           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              2. Nguyễn Thị Phương Nhung    Chuyên viên              0988680487           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

              3. Phạm Thị Phương Thảo          Chuyên viên              0979801867           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.