Phòng hành chính tổng hợp

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp; thực hiện quy hoạch, đào tạo, điều động, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức;

- Báo cáo công tác chuyên môn của Phòng; công tác cải cách hành chính và báo cáo đột xuất do Chi cục trưởng giao;

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán, chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định; thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của nhà nước và thực hiện các quy định khác về tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và trả hồ sơ bộ phận một cửa; giúp việc trong vận hành quản lý hệ thống ISO;

- Lưu trữ và phát hành công văn đi, đến, phụ trách cổng thông tin, quản lý con dấu, lưu trữ hồ sơ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

 

 Phòng Hành Chính Tổng hợp

                     1. Đoàn Thị Mai Hương         Kế toán trưởng               0908090860                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     2. Đào Thị Yên                      Văn thư - thủ quỹ            0943505879

                     3. Lê Thị Trần Quỳnh             Nhân viên                       0989765194                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.